Gratis online intake 085 – 401 24 53

Disclaimer

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Bemweb, eigenaar van gecertificeerdemediators.nl, hierna te noemen: “Bemweb”, stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Bemweb met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

De mediator zelf doet opgave van de gebieden waarop hij deskundig is in het verleden actief is geweest. Bemweb controleert die opgave niet en is daar ook niet verantwoordelijk voor. Bemweb aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.
 

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Bemweb. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Bemweb. Bemweb is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.
 

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Bemweb, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan eerstnaardemediator.nl. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Bemweb.