Gratis online intake 085-8081 499

Veelgestelde vragen


Naast een mediator die voldoet aan de eisen van de Mediators Federatie Nederland, is het ook belangrijk dat een mediator ervaring heeft. Met behulp van een ervaren mediator vergroot je namelijk de kans op duurzame afspraken. Een ervaren mediator is een betrokken persoon die oog heeft voor het conflict waar beide partijen zich in bevinden. Daarmee creëer je een basis waar je altijd op terug kunt vallen. Dit geldt voor zowel mediation bij echtscheiding als arbeidsconflict

Met mediation ben je altijd goedkoper uit dan twee advocaten die voor jezelf en de andere partij ingeschakeld moeten worden. Naast dit financiële voordeel bespaar je ook op stress en tijd. Dankzij mediation kun je namelijk zelf invloed uitoefenen op de oplossing en dit is bij een uitspraak van de rechter niet het geval. Daarmee bespaar je flink op stress. Bovendien hoef je niet te procederen, dus levert je dat veel tijdswinst op. Mediation bespaart dus op geld, stress en tijd.

De mediator is een onafhankelijke en onpartijdige persoon die bemiddelt tussen de partijen die een conflict met elkaar hebben. Naast bemiddelaar is een mediator ook gespreksleider en zorgt de hij voor een voortgang van het gesprek met als doel om een oplossing tot stand te brengen. Hiervoor is de inzet en motivatie van beide partijen van groot belang. Direct jouw mediator zoeken kan hier

Mediation is er niet alleen bij conflicten voor particulieren, maar ook voor overheden, bedrijven en andere instanties. Mediation biedt uitkomst bij onder andere arbeidsconflict, familieruzie, consumentenzaken en geschillen met bijvoorbeeld de gemeente of overheid. Mediation is uitstekend geschikt wanneer een snelle oplossing noodzakelijk is. Het kan ook worden ingezet om een relatie na het beëindigen van een conflict goed voort te zetten. Tenslotte is mediation ook prima te gebruiken wanneer beide partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te blijven.

Onder leiding van een MfN-registermediator wordt er een aantal gesprekken gevoerd. Gemiddeld zijn er 2 tot 5 gesprekken nodig die ongeveer anderhalf uur duren. In het eerste gesprek wordt er aandacht besteedt aan de spelregels van mediation. Deze staan vermeldt in een mediationovereenkomst die tevens wordt ondertekend door beide partijen. Daarnaast wordt in dit eerste gesprek besproken welk conflict er nu eigenlijk speelt.In de overige gesprekken wordt er stapsgewijs naar een oplossing gezocht waar beide partijen vrede mee hebben. Hiervoor worden de belangen van beide partijen in kaart gebracht, wordt er gewerkt aan een betere communicatie en worden de gevonden oplossingen gecontroleerd op haalbaarheid. Eventueel kan een derde persoon ingeschakeld worden om dit te checken. Dit kan bijvoorbeeld een financieel adviseur of advocaat zijn. Alles wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Het uurtarief voor particulieren start vanaf € 150,00 per uur exclusief 21 procent BTW. Tot een bepaalde inkomens- en vermogensgrens heb je recht op gesubsidieerde mediation. De kosten die je moet maken voor mediation worden dan grotendeels vergoed door de overheid. Wel krijg je bijna altijd te maken met een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is geheel afhankelijk van je inkomen en/of vermogen. Je kunt hier berekenen of jij recht hebt op subsidie. 

Arbeidsconflicten zijn inderdaad op te lossen met mediation. Vaak ontstaan ze door verstoorde communicatie tussen twee partijen. Om het arbeidsconflict te kunnen oplossen, is de inzet van beide partijen van groot belang. Negatieve effecten van een arbeidsconflict kunnen dankzij mediation snel worden omgebogen tot een positief resultaat.

Alleen de direct betrokken nemen deel aan mediation. Partijen kunnen zich eventueel laten bijstaan door adviseurs, familie, etc. De zaken die worden besproken zijn strikt vertrouwelijk. Er wordt altijd getekend voor geheimhouding.

Een oplossing tussen een werkgever en werknemer moet voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Daarmee zijn een werkgever en werknemer altijd gelijkwaardig. Bovendien is deelname aan mediation altijd op vrijwillige basis. Daarnaast heeft een mediator de plicht om erop toe te zien dat geen van de partijen druk uitoefent op de andere partij.

Meestal wordt er een evaluatiemoment meegenomen in de afspraken. Dit kan gebeuren onder begeleiding van een mediator. Indien noodzakelijk kan er ook een deurwaarder of rechter ingeschakeld worden wanneer een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Hier is echter alleen sprake van in uiterste gevallen.

In principe worden er geen juridische procedures tegen elkaar gevoerd tijdens mediation. Hierover worden afspraken gemaakt aan het begin van de mediation gesprekken. Soms blijkt echter dat mediation niet voor een oplossing kan zorgen tussen beide partijen. Een juridische procedure is dan alsnog mogelijk. De partijen hebben bij het eerste mediationgesprek geheimhouding belooft en daarom mogen de mediation gesprekken nooit bij een juridische procedure openbaar worden gemaakt.

De vakbond heeft bij mediation alleen een ondersteunende rol. Bij een arbeidsconflict behartigt een vakbond indirect de belangen van werknemer. Mediation is echter gebaseerd op een open dialoog van personen die direct bij het conflict betrokken zijn. De vakbond kan wel als gedelegeerde aan mediation deelnemen wanneer het een groep werknemers betreft die één partij vormt.

Dan is de mediation formeel beëindigd.

Er zijn 5 verschillende manieren waarop mediation kan eindigen:
1. Het conflict is volledig opgelost en alles wordt vastgelegd in een overeenkomst;
2. Het conflict is gedeeltelijk opgelost. Er wordt een alternatieve procedure gestart;
3. Er wordt gekozen voor externe ondersteuning (therapie, management-advies);
4. Eén van de partijen besluit te stoppen met mediation. Een conflict blijft daarmee onopgelost. Eventueel wordt een civiele procedure gestart;
5. Voortijdige beëindiging van mediation door de mediator.

Je kunt mediation altijd onderbreken om alsnog een procedure starten. Aan het begin van de mediation gesprekken wordt echter wel de afspraak gemaakt dat die persoon dat zelf zegt tegen de andere partij in een gesprek waarbij desbetreffende partij aanwezig is. Dit is tegelijkertijd het afsluitende gesprek van de mediation.

Je kunt mediation te allen tijde afbreken zonder dat het conflict daadwerkelijk wordt opgelost. Wel heb je de plicht dit te melden bij de mediator en de andere partij.

Mediation kan voor diverse geschillen worden ingezet. Je kunt bijvoorbeeld denken aan persoonlijke geschillen, arbeidsgeschillen, zakelijke geschillen, burenruzies en erfenis. In principe kan mediation dus voor elk geschil worden ingezet.

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin twee partijen een bindende regeling treffen om een bestaand geschil op te lossen of een geschil te voorkomen. Je kunt het ook wel zien als de afsluiting van een bestaand conflict. De afspraken die zijn gemaakt onder begeleiding van een MfN-registermediator worden in deze overeenkomst officieel vastgelegd.